Všeobecné obchodné podmienky

There are no translations available.

 

Zlatý Dukát spol s r.o. (prevádzkovateľ www.zlatydukat.sk )
Adresa: Hlavná 16,040 01 Košice, Slovensko
IČO: 31649793
IČ DPH: SK2020763844
Štatutárny zástupca: Juraj Šnír – konateľ spoločnosti
O.R.: Okresný súd Košice I., odd.Sro, vložka č. 1268/V
Penažný ústav: FIO banka a.s.
IBAN: CZ2720100000002000844405, SWIFT: FIOBCZPPXXX

 


Vitajte na internetovom rezervačnom systéme , ktorý je určený pre klientov hotela Zlatý Dukát www.zlatydukat.sk (ďalej len rezervačný systém). Rezervačný systém Vám umožňuje rezervovať ubytovanie v hoteli Zlatý Dukát. Oslovenia „my“, „naše“ a „ Zlatý Dukát “ odkazujú na Zlatý Dukát spol s r.o. so sídlom na Hlavná 16, 040 01 Košice. Pojem „Vy“ sa vzťahuje na používateľa rezervačného systému, zákazníka alebo na osobu vystupujúcu v obchodnom vzťahu ako zákazník prostredníctvom rezervačného systému online alebo offline (telefonický zákaznícky servis).

Používanie rezervačného systému a všetkých jeho neoddeliteľných súčastí je podmienené súhlasom so Všeobecnými obchodnými podmienkami na používanie služby,
ďalej len „podmienky“. Prístupom na tento rezervačný systém bezvýhradne súhlasíte s podmienkami. Pozorne si, prosím, vo vlastnom záujme podmienky prečítajte. Ak
nesúhlasíte so všetkými podmienkami, nepoužívajte prosím tieto stránky. Uistite sa, že pri častom využívaní rezervačného systému ste si prečítali aktuálne znenie platných podmienok.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek na základe nášho vlastného uváženia, meniť alebo inak upravovať podmienky bez predchádzajúceho upozornenia a vašim prístupom prejavujete súhlas s aktuálnymi podmienkami. Používaním rezervačného systému zaručujete, že máte viac ako 18 rokov, resp. spĺňate podmienky v zmysle zákonov konať vo vlastnom mene a zo zákona zodpovedáte sami za seba. Ste oprávnený vytvárať právne zmluvný záväzok v zmysle týchto podmienok, používate a budete používať tieto stránky iba v súlade s podmienkami na vlastnú potrebu, resp. pre potrebu iných osôb, pokiaľ tento vzťah je založený na momentálne platnej legislatíve.

Vyhradzujeme si právo na základe nášho vlastného uváženia odmietnuť prístup komukoľvek na tento rezervačný systém a neumožniť služby s ním spojené a to aj bez
uvedenia dôvodu, hlavne však, ale nie výlučne, pre porušenie týchto podmienok. Tieto podmienky platia rovnako pre všetky nezáväzné dopyty ako aj pre záväzné rezervácie hotelov prostredníctvom celosvetového rezervačného systému.

Obsahom služby je sprostredkovanie a uzavretie zmluvy o ubytovaní, ďalej len zmluva, resp. o cestovných službách, ktorá vzniká bezprostredne počas rezervácie medzi Vami a hotelom. Pri skrátení doby pobytu podľa platnej rezervácie si hotel vyhradzuje upravenie príslušnej ceny za ubytovanie, ktorá je v určitej úmere ku skrátenej dobe pobytu. Podľa podmienok sa Zmluva uzatvára bezprostredne počas rezervácie. Za týmto účelom je od klienta vyžadované číslo kreditnej karty, celková suma za rezerváciu je z kreditnej karty klienta ihneď odpočítaná.

www.zlatydukat.sk vychádza z etických princípov a rešpektuje Vaše súkromie. S výnimkou sprístupnenia údajov vyžadovaných zákonom v akejkoľvek relevantnej jurisdikcii a sprístupnenia informácii o Vašom mene, e-mailovej adrese a Vašej kreditnej karte pre dokončenie rezervácie hotelu, ktorý ste si vybrali, nesprístupníme bez Vášho súhlasu Vaše osobné údaje tretím stranám.

Rezervačný systém využíva v súčasnosti najmodernejšie systémy šifrovania citlivých dát. Štandardná rezervácia je hotelom v zásade držaná do 18:00 hodín miestneho času. Pre tento prípad treba dbať na upozornenie hotela na neskorý príchod v priebehu rezervačného dialógu. V prípade, ak táto situácia nastane bez zrejmej komunikácie s hotelom, prípadne s rezervačným oddelením prevádzkovateľa, nárok na ubytovanie zaniká bez náhrady. V prípade storna je toto vo vlastnom záujme nutné realizovať okamžite a neodkladne. Je nevyhnutné telefonicky kontaktovať rezervačné oddelenie prevádzkovateľa rezervačného systému a storno vyžiadať. Rezervačné oddelenie storno potvrdí a bude Vás ihneď informovať o sankciách a poplatkoch. V prípade storna rezervácie priamo v hoteli nemôže poskytovateľ podať žiadne informácie k prípadným nezrovnalostiam v okamihu stornovania alebo ku skutočnosti stornovania rezervujúcim zákazníkom. V prípade storna rezervácie priamo v hoteli sa prevádzkovateľa zrieka zodpovednosti za prípadné nezrovnalosti z toho plynúce. Dňom a časom uskutočnenia storna od používateľa, resp. zákazníka je deň a čas, keď bola prevádzkovateľovi rezervačného systému táto informácia doručená. Pokiaľ si rezervujúci zákazník želá zmeniť už uskutočnenú rezerváciu a kontaktuje s požiadavkou prevádzkovateľa rezervačného systému e-mailom alebo telefonicky, je prevádzkovateľ rezervačného systému oprávnený uložiť osobné údaje zákazníka. V prípade oznámenia zmien priamo hotelu bez kontaktovania prevádzkovateľa rezervačného systému sa prevádzkovateľ zrieka zodpovednosti za prípadné nezrovnalosti z toho plynúce.

Prevádzkovateľ zodpovedá len za vyžiadané zmeny, ktoré mu boli zjavne a jasne oznámené v čase primeranom na realizáciu zmeny. Prevádzkovateľ rezervačného systému si vyhradzuje právo na stornovanie rezervácii, ktoré nie sú kryté platnou kreditnou kartou, a rezervácii s neúplnými, pochybnými alebo zjavne nesprávnymi údajmi rezervujúcej alebo cestujúcej osoby. Všetky rezervácie rušíme na základe predchádzajúceho kontaktu, vyhradzujeme si však právo v špeciálnych prípadoch takúto rezerváciu zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia. Toto právo nám vzniká aj u osôb, u ktorých došlo v minulosti opakovane k tzv. „no show“ (neubytovanie sa bez storna). Ani v jednom z týchto prípadov nevzniká žiaden nárok na opätovnú realizáciu rezervácie.

Bežná medzinárodná klasifikácia hotela podľa hviezdičiek sú štyri , poukazuje na hotelový štandard s ohľadom na vlastné hodnotenie hotela . Rovnako všetky informácie o hoteli a popisy sa zakladajú na vlastných údajoch hotela, dodávateľov, v zreteľne označených prípadoch prevádzkovateľa rezervačného systému. Zlatý Dukát spol s r.o. nezodpovedá za informácie o hoteli a popisy publikované v rezervačnom systéme.

Všetky ceny sú aktuálne, výhodné denné ceny. Ceny sú vysoko konkurencieschopné. Všetky ceny v systéme www.zlatydukat.sk sú ceny za osobu alebo izbu za noc a sú zobrazované vrátane DPH a okrem mestskej dane. Hotel si vyhradzuje právo na zrušenie duplicitných rezervácii. K telefonickým rezerváciám prostredníctvom rezervačného centra je potrebná registrácia. Je nevyhnutné uviesť osobné údaje (meno, e-mailovú adresu) a v každom prípade číslo kreditnej karty.

Prevádzkovateľ rezervačného systému vždy vyžaduje písomnú a podpísanú autorizáciu kreditnej karty. Telefonická rezervácia prostredníctvom rezervačného centra prevádzkovateľa rezervačného systému je podmienená súhlasom s podmienkami. Aby mohol zákazník uskutočniť rezerváciu, stornovanie a zmeny údajov, overuje sa jeho identita. Uskutočnenie rezervácii, stornovanie a zmena údajov na základe poverenia tretích osôb nie v žiadnom prípade možné.

Ubytovanie skupinových účastníkov

Pokiaľ nie je s hotelom uzatvorená iná písomná dohoda, platia nasledovné podmienky:
Záloha a platba: 50% z celkovej ceny za ubytovanie pri záväznom potvrdení objednávky.

Podmienky pre stornovanie

Individuálne rezervácie:

Storno viac ako 15 dní pred príchodom–bez poplatkov.
14 - 7 dní pred príchodom – 25% z celkovej ceny
7 - 2 deň pred príchodom – 50% z celkovej ceny
24 hodín pred nástupom - 100% z celkovej ceny
Ak ide o akciu, ktorá trvá viac dní, účtujeme v prípade storna za prvý deň akcie 100% z ceny stornovaných služieb, za ďalšie dni 50%.
Zrušenie rezervácie akceptujeme iba písomnou formou (email, fax, list).

Skupinové rezervácie:

Zrušenie 30 a viac dní pred príchodom: 0% z potvrdenej ceny za každú zrušenú izbu.
Zrušenie 29 – 8 dní pred príchodom: 50% z potvrdenej ceny za každú zrušenú izbu.
Zrušenie 7 – 0 dní pred príchodom: 100% z potvrdenej ceny za každú zrušenú izbu.
Zrušenie rezervácie akceptujeme iba písomnou formou (email, fax, list).

Záruka počtu zúčastnených osôb

Klient berie na vedomie, že hotel potrebuje u tých akcií, pri ktorých sa bude podávať jedlo, presný údaj o počte zúčastnených osôb a o výbere jedál, a to najneskôr 1 pracovné dní pred akciou. Tieto údaje sa považujú za garantovaný minimálny počet, ktorý hotel klientovi vyúčtuje. V prípade, že bude garantovaný počet účastníkov znížený, hotel si vyhradzuje právo vyúčtovať klientovi vopred objednaný počet.

Vyúčtovanie nápojov

Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, predloží a vyúčtuje sa klientovi skutočná konzumácia nápojov. Reklamácia po vyúčtovaní nie je možná.

Ceny a platba

Ponúkané ceny sa rozumejú vrátane všetkých daní a odvodov, ako aj obsluhy, pokiaľ nebude v konkrétnom prípade dohodnuté inak. V prípade zavedenia nových štátnych odvodov sa tieto pripočítajú k ponúkaným cenám.
- Faktúra (iba zmluvný partneri) je splatná do 7 dní od dátumu jej vystavenia
- Pri oneskorení platby si hotel účtuje úrok 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, počínajúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti predmetnej pohľadávky.
- Prípadné hotelom popierané nejasnosti nemajú odkladný charakter pre realizáciu platby, či prípadného plynutia úrokov z oneskorenej platby.
- Platba hotovosťou alebo kreditnou kartou je realizovaná pri príchode hosťa, a to na základe klientom poskytnutých údajov potrebných k realizácii platby. Hotel si vyhradzuje právo dodatočne zúčtovať z kreditnej karty klienta prípadné rozdiely, ktoré budú zistené po jeho odchode (napr. konzumácia z minibaru a podobne).

CZ2720100000002000844405 Normal 0 21 false false false SK X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4